HPB – hälsoprofilbedömning

HPB är den ledande metoden för att motivera personer till en bättre livsstil. Vilken livsstil man har är en avgörande faktor för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa kan en Hälsoprofilbedömare hjälpa deltagaren att se sina möjligheter inför en livsstilsförändring.

HPB är ingen vanlig medicinsk hälsoundersökning. HPB får deltagaren att bli medveten om sambandet mellan hälsovanor, hälsoupplevelsesr och mätvärden. I samtalet som sker under tystnadsplikt får deltagaren möjlighet att förstå:
- vilka faktorer som påverkar den egna hälsan och på det viset kunna förbättra den.
- vikten av att ta ett eget ansvar för att lyckas med en bestående livsstilsförändring.


För företag är det viktigt att satsa på friskvård för de anställda. Effektiv friskvård är inte en kostnad utan en investering som ger avkastning i form av färre sjukdagar för personalen och en ökad trivsel på arbetsplatsen.

Att göra en inventering av personalstyrkan i form av Hälsoprofilbedömning och att sedan följa upp med åtgärdsprogram får positiva effekter inte bara för den enskilda/e individen utan även för hela företaget. Med bland annat indelningen i åtgärdsgrupperna riskgrupp och friskgrupp, får företag och organisationer underlag för strategiskt hälsoarbete. Hälsoprofilbedömaren kan effektivt och enkelt bearbeta statistik av genomförda Hälsoprofilbedömningar. Det möjliggör nulägesanalyser och utvärderingar av hälsosatsningar.

 

FAKTA

När en person utsätts för ökad arbetsbelastning ökar pulsen. Ökad puls innebär ökad hjärtminutvolym, det vill säga mer syre pumpas ut via blodet till musklerna.

Syreupptagningen ökas och ökningen av minutvolymen sker genom att både pulsen och hjärtats slagvolym ökar. Det är under den första fasen upp till 50 procent av maximal syreupptagning som slagvolymen ökar, vilket motsvarar cirka 130–140 i puls, då full slagvolym kan anses nådd för de flesta unga människor. Äldre personer uppnår full slagvolym redan vid lägre puls.

Tvärvetenskap är en forskningsverksamhet eller vetenskaplig gren som involverar kunskaper, metoder, terminologi, och expertis från skilda vetenskapsgrenar. Inom HPB utgår man från en kombination av beteendevetenskap, medicin och fysiologi.Att göra en hälsoprofilbedömning på cykel innebär att:

 • Deltagaren fyller i ett frågeformulär i förväg med frågor om kostvanor, fysisk aktivitet,  stress,   upplevd hälsa    m.m.
 • Deltagaren träffar mig under ca 1,5 timmar. Här går vi igenom frågeformuläret, vikt- och längdmätning samt kroppssammansättning (muskelmassa, vatten- och fettmängd, metabolisk ålder m.m.), blodtrycksmätning och eventuellt sjukdomstillstånd, exempelvis diabetes, högt blodtryck
 • Deltagaren får genomföra ett så kallat submaximalt konditionstest på träningscykel under 6–10 minuter med en belastning som ger en måttlig ansträngning (som en rask promenad) och väljs efter deltagarens förutsättningar. Efter testet beräknar jag deltagarens konditionsnivå (deltagarens maximala syresupptagningsförmåga och hur denna står sig i relation till rekommenderade värden för dennes ålder och kön).
 • Avslutande personligt samtal där deltagaren och jag tillsammans tolkar och diskuterar resultatet i Hälsoprofilen. Deltagaren ges här möjlighet att förstå vilka faktorer som påverkar den egna hälsa och att det krävs en inre motivation, som utgår från egna förutsättningar, eget val, beslut och ansvar och för att lyckas med bestående livsstilsförändringar. Här har jag en viktig uppgift att med hjälp av motiverande samtal hjälpa och stötta för att deltagaren ska kunna genomföra de förändringar hon/han vill. Dessa förändringar skrivs in i ett personligt kontrakt - Min framtida Hälsoprofil – om deltagaren så önskar.
Janne 46. Jag är mycket nöjd efter att genomgått HPB. Superbra med fullständig genomgång och dokumentation. Ett mycket kunnigt och proffessionellt bemötande.
Kristina, 45. Blev glad av det positiva och kompetenta bemötandet. Mycket bra service, känner att mina önskemål blev tillgodosedda. Bra att få med sig dokumentation och möjlighet att boka in kostrådgivning också.

                             DET HÄR INNEHÅLLER EN HPB

Frågor kring:

 • Fritid
 • Färdsätt till/från arbete
 • Motion, vardagsmotion och fysisk aktivitet
 • Kost
 • Rökning
 • Snusning
 • Alkohol med möjlighet att registrera AUDIT-C
 • Medicin
 • Symptom
 • Diabetes
 • Astma
 • Hjärtkärlmedicin
 • Blodfetter
 • Upplevd stress
 • Upplevd ensamhet
 • Upplevd hälsa

Mätningar och beräkningar:
 

 • Vikt och önskad vikt
 • Längd
 • Kroppssammansättning
 • Blodtryck
 • Kondititonstest på cykel (submaximalt)
 • Beräkning av maximal syreupptagning och testvärde
 • Gradering av testvärde ur ett hälsoperspektiv
 • Bedömning av Konditionsnivå
   

ETT PERSONLIGT SAMTAL UNDER TYSTNADSPLIKT
 

Hur vill du må om ett år? Vad vill du förändra i ditt sätt att leva för att uppnå det?


 

För mer information klicka här!